Digital kultur har aldri vært så utbredt som nå, men forutsetningene for å støtte oppunder miljøet har heller aldri vært lavere grunnet det utdaterte stigma rundt digital kulturen. I Norge er det 86%* av barn og unge som driver med dataspill, men mulighetene for å skape møteplassene for de som er interesserte i digital kultur er alt for få.  Dette er heldigvis i endring, og KANDU arbeider for ungdoms datainteresse.

KANDU samler nesten 6 000 datainteressert ungdom i en landsomfattende organisasjon, og på datafestivalen The Gathering i Vikingskipet på Hamar. Våre medlemmer er en viktig samfunns gruppe og står for både fremtidens digitale håp, innovasjon skapere og utfordrere til det etablerte. KANDU arbeide med å sette digital kulturen inn i den akseptable samfunnskulturen. Dette er det politiske målet vårt, Vi er sterkere sammen.

KANDU jobber for at politikerne, samfunnsaktører og samfunnet i sin helhet skal se digital kultur i et nytt lys, lyset fra mulighetene kulturen gir de som deltar i den og verden rundt. De positive endringene har allerede begynt, men reflekterer enda ikke det samfunnet vårt trenger for å opprettholde interessen, engasjementet og mulighetene datakultur gir unge. 

Våre politiske hovedprioriteringer er: 
Digital kultur er ungdomskultur
 • KANDU mener at dataspill og datakultur er viktig for ungdommers utfoldelse i dagens samfunn. KANDU skal forsvare dette standpunktet og bidra til en nyansert debatt knyttet til avhengighet og vold i dataspill.
 • KANDU mener og arbeider at dataspill og digital kultur er til for alle, og arbeider for å bidra til et positivt gaming miljø over hele Norge.
  • Digital kultur er aktiviteter der forutsetninger som kjønn og fysiske forutsetninger har lite å si når det kommer til ferdigheter og egenskaper.
Digital kultur har rett på anerkjennelse som tradisjonell kultur
 • KANDU krever at datatreff anerkjennes som en arena for utøving av samfunnsaktuell digital kultur.
 • KANDU mener og arbeider at kunstbidrag lansert på datatreff har rett til lik anerkjennelse som maleri lansert på kunstutstillinger. 
  • Hvilket medium en kunstner bruker, og hvor et kunstverk blir lansert har ingenting å si om kvaliteten eller den anerkjennelsen det har krav på. 
Spill er kultur

Samfunnet må anerkjenne at verden har beveget seg videre fra tiden uten datamaskiner. Ungdom nå til dags har varierte interesser, og dataspill er en av de få interessene som omtrent alle ungdommer på en eller annen måte har interesse for og like muligheter for å lykkes i.

 • KANDU krever at dataspill anerkjennes som en viktig karakterbyggende ferdighet for ungdom, og at arena som dyrker disse interessene anerkjennes som kulturarenaer.
 • KANDU mener at ferdighetene digital kultur gir unge gir mange bedre forutsetninger senere i livet, og det å styrke engasjementet, mulighetene og ferdighetene deres vil få store positive ringvirkninger i fremtiden til oss alle. 
  • Spilling krever hånd-øye-koordinasjon, sosiale ferdigheter, øvelse og innovasjon. 
  • Gjennom digital kultur kan man også få utløp for kreativitet og nyskapning. 
  • Det er også vist deriblant hos Medietilsynet sin undersøkelse at barn og unge selv opplever å lære mer engelsk gjennom å spille, og at man gjennom spill kan skape interesse for andre skolefag*.
 • KANDU mener og arbeider at det sosiale miljøet i datakultur må synliggjøres for alle. 
  • Media er på vei gjennom at man har satt seg mer inn i det miljøet og det sosiale samholdet som eksisterer over nettet. Dette har begynt å få flere politikere og folk til å se hvor mye dataspill kan bety for ulike mennesker, men stigmaet om mørke barnerom er der enda.
Ytringsfrihet er en selvfølge, også digitalt

Vi lever i en digital tidsalder hvor det er stadig viktigere å forsvare ytringsfrihet for alle, i alle medier. Et av fundamentene for Norge er ytringsfrihet for alle. 

 • KANDU krever at det offentlige anerkjenner ulike former for ytring, også utenfor de tradisjonelle fremføring metodene som kronikker, artikler og leserinnlegg i aviser. 
 • KANDU mener at både sensur, systematisk og vidtdekkende overvåkning ikke hører hjemme i et moderne og fritt samfunn.
Rammevilkårene må styrkes

Datatreff er en viktig arena for ungdoms utfoldelse av interesser, og det arrangeres årlig datatreff over hele landet, fra store til små. Felles for disse er at ungdom arrangerer for ungdom, og man skaper et sted med god takhøyde – ungdomsaktivitet på egne premisser.

 • KANDU krever at det offentlige anerkjenner den viktige arenaen datatreff er, og legger til rette for likebehandling på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. 
 • KANDU krever at støtteordninger skal åpnes opp for datatreff, møteplasser og muligheter for de som er interessert i alt av digital kultur. 
 • KANDU krever at datatreff skal på lik linje med andre fritidsaktiviteter og idretter få tilretteleggelse for lett bruk av offentlige lokaler og herunder idrettshaller.
  • Offentlig infrastruktur, slik som flerbrukshaller, må også tilrettelegges for digital kultur. 
 • KANDU mener og arbeider for at det skal tas høyde for og gis muligheter for at datatreff arrangeres av dataungdom for dataungdom. 
 • KANDU mener og arbeider for at det offentlige også må bidra til å skape kulturskoler og nye møteplasser for ungdom som løfter digital kultur. Informasjon og rettledning skal være lett tilgjengelig om de tilbudene som finnes for dataungdom. 
 • KANDU mener og arbeider for at det skapes arenaer for samarbeid og kompetanseutveksling blant frivillige dataforeninger på nasjonalt plan.
Spill sammen

Datainteresse er ofte sett på som asosiale aktiviteter som foregår på mørke barnerommet, men det er bare 10% av barn og unge svarer at gaming ikke er sosialt*. Folk som spiller dataspill eller gjør andre data relaterte ting ønsker som alle andre ungdommer å gjøre hobbyene sine med venner og på felles møteplasser.

 • KANDU krever at data kulturen sine tilgang på haller, klasserom, ungdomsklubber og offentlig støtte settes på dagsorden. Det er vanskelig for ungdom som driver med disse hobbyene å få tilgang på lokaler og steder å spille sammen fordi stigma henger igjen som en asosial aktivitet på barnerommet. 
 • KANDU mener og arbeider at det burde gir like muligheter som andre fritidsaktiviteter for å skape møteplasser for ungdom med digitale kulturelle interesser.
  • Vi ser at LAN/datatreff er en aktivitet i stor vekst, og der de finnes strømmer datainteressert ungdom til de fysiske treffpunktene for hobbyene sine. 

KANDU arbeider for at det må legges til rette for å styrke og skape nye datatreff og arrangementer som fremmer digitale uttrykk, gjennom forbedrede rammevilkår, sterkere samhold blant frivillige dataforeninger og slutten på utleiediskriminering i offentlig sektor, slik at de som er interessert i datakultur også får sine møteplasser. 

Forskjellsbehandling hos offentlig forvaltning og synkende deltakertall har ført til at flere arrangementer har måttet stenge dørene, og bredden av digital kultur og frivillig engasjement svekkes som et resultat. KANDU skal fra 2021 arbeide enda hardere for å motvirke dette, og gi stemmen til barn og unges største fritidsinteresse og kulturen de tar del i. 

KANDU sin hovedprioritering skal bidra for både dagens ungdom, men også morgendagens ungdom fordi vi er sterkere sammen!

 

*Disse tallene og opplysningene er samlet inn fra Medietilsynet sin undersøkelse om “Barn og medier 2020” Side 92 til 101. https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2020/201015-barn-og-medier-2020-hovedrapport-med-engelsk-summary.pdf 

Categories: SISTE NYTT