KANDU – Norsk Dataungdom ble stiftet i 1996 samtidig som The Gathering flyttet inn i Vikingskipet på Hamar, der det kort tid etter ble et av verdens største datatreff. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon for ungdom som driver med datakultur og datarelaterte hobbyer.

Med over 6 000 medlemmer er vi Norges største organisasjon for datainteressert ungdom. Vi er best kjent som arrangøren av The Gathering som hver påske samler over 5000 mennesker i Hamar, men jobber også året rundt for å skape mer og bedre datakultur i det norske samfunnet, støtte lokale initativer, samt øke arrangement- og møteplasstilbudet for interessegruppene vi representerer.

KANDU logo turkis og hvit
Roboter som gir high-five

Siden The Gathering 1996 har det vært praksis å melde alle deltakere på TG inn i KANDU. Målet er å kunne tilby arrangementer, aktiviteter, kurs, m.m. og kunne kjempe for interessene til Norges dataungdom. Om du er litt eller mye interessert i datamiljøet, gaming, e-sport eller andre aktiviteter er vi stedet for deg!

Bli medlem og se hvilke fordeler og tilbud vi gir våre medlemmer!

Organisasjonsoppbygging

Organisasjonen består av medlemmene som øverste myndighet via Årsmøtet. Mellom hvert Årsmøte er det Styret som avgjør organisasjonens drift. 

I tillegg har vi en kontrollkomité som har som oppgave å tolke organisasjonens regler og rapportere til Årsmøtet om organisasjonens drift, samt Valgkomitéen som kommer med innstillinger til hvem som burde velges til ulike verv. 

Tillitsvalgte velges på årsmøtet hvert år.

Organisasjonskart

Årsmøtet - KANDU sitt øverste organ

Årsmøtet er KANDU sitt øverste organ og holdes årlig. Her settes både den politiske agendaen og de tingene medlemmene vil at KANDU skal jobbe for i fremtiden. Det er også på Årsmøtet det avholdes valg, for mer om dette klikk her.

Her er listen over hva man tar opp på Årsmøtet:

 • Én gang i året
 • Alle medlemmer kan være med
 • Store veivalg
 • Rammer for organisasjonen
  ○ Vedtekter
  ○ Politisk program
  ○ Arbeidsprogram
  ○ Budsjett og regnskap
 • Velger sentrale organer
  ○ Styre
  ○ Valgkomité
  ○ Kontrollkomité
Organisasjonskart

Styret

Veivalg og store beslutninger gjennom året

Styret har ansvaret for oppfølgingen av de målene som er satt på Årsmøtet og hvordan KANDU skal nå disse. Styret er med på å engasjere og motivere andre frivillige i å være deltagende i å skape muligheter for datainteressert ungdom, om dette er gjennom politikken eller aktiviteter, eller nå store mål satt av i arbeidsprogrammet og å nå hovedmålene til KANDU.

Styret er demokratisk valgt på Årsmøtet og jobber for alle medlemmene til KANDU.

Dette jobber styret med:

 • Noen møter i året
 • 10 medlemmer (inkl. 3 vara)
 • Ansvar for organisasjonen mellom Årsmøter
  ○ Følge opp arbeidsprogram
  ○ Økonomisk ansvar
 •  Oftest store saker
  ○ Stort innkjøp (switcher, videoutstyr)
  ○ Strategi og visjon
  ○ Godkjenne nye arrangementer
  ○ Budsjett og prioriteringer
  ○ Velge ledergruppe til TG

Forretningsutvalget

Mindre avgjørelser og oppfølging

KANDU skal ha et forretningsutvalg som er ansvarlig for organisasjonens økonomi, drift og politikk mellom hvert styremøte. Styret vedtar forretningsorden for forretningsutvalget. Forretningsutvalget rapporterer til Styret.
Forretningsutvalget innehar signaturrett og prokura, og kan delegere dette videre. Forretningsutvalget består, med mindre annet vedtas av Styret, av styrets leder og nestleder samt organisasjonens kasserer.

De tar seg av oppgaver som:

 • Ukentlige møter
 • Fire medlemmer
 • Bindeledd mellom Styret og Sekretariatet
 • Bearbeider saker til Styret
  ○ Foreslår hva Styret bør gjøre
  ○ Kvalitetssikrer saker
 •  Følger opp Sekretariatet
 • Mindre beslutninger
  ○ Mindre innkjøp
  ○ Godkjenne utleggsskjema
smilene robot

Arbeidsgrupper

Her er det noe for alle og en hver! Om du vil drive det aktiviteter, videofilming, drifte IT-systemer, PR eller politikk, eller noe helt annet så finnes det enten allerede en arbeidsgruppe for dette eller så kan man se på å lage en ny arbeidsgruppe!

Flere av vervene er tilknyttet The Gathering som er KANDU sitt største årlige arrangement. The Gathering drives på frivillig basis av fantastiske mennesker som både ordener med sponsorer, trekker kabler, markedsfører, lager show, styrer økonomien, lagret og mye mye mer.

Arbeidsgruppene rapporterer til Generalsekretæren, og The Gathering ledelsen for de arbeidsgruppene jobber med The Gathering.

Arbeidsgruppene er alle frivillige, engasjerende og morsomme verv som vil gi deg nye venner, ny kunnskap og kanskje en ny interesse!

Her er en kort oversikt over over de ulike Arbeidsgruppene og noen av deres arbeidsoppgaver:

Denne arbeidsgruppen jobber fra 2020 til 2021 med å lage en Code of Conduct for hele organisasjonen. Dokumentet skal være et aktivt dokument som reflekterer samtiden og det skal bli gjevnlig sett på av styret slik at der er aktivt. Code og Conduct skal si noe om hvordan vi skal behandle hvarandre, sikkerhet og varslingsrutiner ved store og små ting.

 • Strategisk kommunikasjons 
 • Merkevarebygging
 • PR (public relations)
 • Medieproduksjon og innholdsproduksjon
 • Markedsovervåking og analyse
 • Mediekurs/Medietrening
 • Rådgivning
 • Ressursenhet 

KANDU skal i 2021 jobbe med en langsiktig visjon og langtidsprogram for organisasjonen. KANDU har i dag ingen styringsdokumenter eller struktur for langsiktige mål, og skal i løpet av 2021 utarbeide en visjon og langtidsmål tilsvarende styringsdokumentene for The Gathering. Styret har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med dette frem til Årsmøtet 2021.

 • Drifte IT-systemer
 • Holde oversikt
 • Vurdere innkjøpsbehov
 • Følge opp regnskap
 • Følge opp budsjett
 • Kontere bilag
 • Godkjenne utbetalinger
 • Betale regninger

Sekretariatet

Sekretariatet består av Generalsekretær og en organisasjonssekretær. Disse er ansatte som sitter på kontoret til KANDU på Frivillighetshuset i Oslo. De tar seg av daglig drift, utstyrsutleie, følger opp prosjekter, arbeidsgrupper og arrangementer.

Her er listen over deres oppgaver:

 • Ledes av Generalsekretæren
  ○ Fast ansatt
 • Holder hjulene i gang
 • Kontaktpunkt for KANDU
  ○ Tar telefonen
  ○ Tar i mot post
  ○ Svarer på e-post
 • Følger opp prosjekter og arbeidsgrupper
 • Sørger for daglige oppgaver
  ○ Utleie
  ○ Lagerhold
  ○ Tilrettelegge for frivillige
  ○ Følger opp ansatte