Fristen for å søke til Fagleder og Ombud er utvidet til 5. juni klokken 18.00!

Da er vi i gang med forberedelsene til The Gathering 2025 og vi søker engasjerte folk til ledergruppen. Vi går et spennende og viktig år i møte for å få The Gathering tilbake. Store valg og beslutninger skal tas og dette er noe vi i styret ønsker å ha med ledergruppen på, derfor er søknadsfristen kortere enn normalt.

Vi i styret vil takke avtroppende ledergruppe for innsatsen og jobben som er lagt ned det siste året. Vi velger å lyse ut på nytt slik at ledergruppen som helhet går inn mot TG25 med tydelig mandat og tillit fra styret. 

Endringer i ledergruppen:

Etter tilbakemeldinger fra tidligere ledergruppe har vi i styret valgt å legge til en ekstra rolle i gruppen kjent som prosjektleder. Prosjektleder har et overordnet ansvar for arrangementet The Gathering, og skal se det helhetlige bildet. 

Denne rollen vil utlyses med kun et år, som en prøveperiode til den nye rollen. Fagleder-rollene vil bli vurdert til enten ett år eller to års varighet. Ombud vil kun være for et år om gangen.

Ledergruppen for 2025 vil se slik ut: 
 • Prosjektleder
 • Fagleder 1: Info
 • Fagleder 2: Beredskap
 • Fagleder 3: Arena
 • Fagleder 4: Event
 • Crewombud
 • Deltakerombud
 • Økonomiansvarlig

Utlysning: 

Hovedoppgaven til ledergruppen er å organisere og koordinere The Gathering. Felles for alle faglederne er at de har ansvar for rekruttering av frivillige, opprette crew-strukturer og sørge for bestilling av nødvendig infrastruktur. 

Vi søker motiverte folk som er klare for en spennende og unik mulighet til å få bli med på å planlegge, klargjøre og gjennomføre The Gathering 2025. 

Det må påregnes høy arbeidsbelastning i perioder før selve arrangementet.

Prosjektleder: 

Som prosjektleder har du et overordnet ansvar for arrangementet The Gathering, og skal se det helhetlige bildet. Med deg på laget har du en ledelse bestående av fire fagledere, ombud og støttefunksjoner. 

Prosjektleders ansvar: 
 • Prosjektlederen skal, i samråd med resten av ledergruppen, planlegge og gjennomføre aktivitetene som skal gjennomføres. Prosjektlederen skal så langt det er mulig ikke arbeide operativt på felt som ligger under andre i ledelsen, men heller bistå i gjennomføring av oppgaver ved særskilte behov.
 • Har ansvar for større avtaler av en viss karakter, herunder lokasjon, større leieavtaler, billettsystem, osv. som krever styrets signatur.
 • Sørge for god kommunikasjon og samhandling mellom styret og TG-ledelsen. 
 • Har det overordnede ansvaret for at ledelsen “trekker i samme retning”, med det å samle tråder og sørge for progresjon.
 • Ansvarlig for at tidslinja blir fulgt og at arrangementet som helhet har god framdrift.
 • Prosjektleder skal være involvert i valget av fagledere.

Prosjektleder kan ikke ta større beslutninger uten avklaring med Forretningsutvalget. Rollen har i første runde nå ett års varighet da det er en ny rolle, men etter TG25 så vil rollen bli evaluert og det kan bli mulighet for forlengelse.

Fagleder 1: Informasjon og service

Som fagleder for info har du ansvar for et fagområde med stort spenn. Du har ansvar for billettsalg, salg av varer, deltakersørvis og sponsorer, samt informasjonsflyt – både internt og eksternt.

Fagleder 2: Beredskap og trygghet 

Dette fagfeltet skal ha overordnet ansvar for at arrangementet gjennomføres i trygge rammer, og at det er en fin plass å være for både deltakere og våre frivillige. Du har ansvar for HMS, sikkerhet og førstehjelp, samt andre fagfelt der det sees nødvendig. 

Fagleder 3: Lokasjon/arena

Dette fagfeltet skal ha ansvar for selve lokalet og det som er direkte knyttet til det. Under dette går dialog med hall-eier (HOA), hall-infrastruktur, vår tekniske infrastruktur (nettverk, strøm m.m.), logistikk og lager samt frivillig pleie.

Fagleder 4: Underholdning 

Dette fagfeltet skal ha ansvar for selve innholdet på TG; tema og profilen vår både fra konsept og design til gjennomføring, innhold og aktiviteter på og utenfor scenen, diverse konkurranser (alt fra kreativitet til e-sport) og kunnskapsformidling.

Ombud (Crewombud og deltakerombud)

Som ombud har du ansvar for at arrangementet ivaretar deltakernes og crewets interesser før, under og etter arrangementet. Du er crewets og deltakernes stemme inn til ledelsen, og til resten av arrangementet og organisasjonen. 

Som ombud er dere ansvarlige for å bistå i å løse opp konflikter, og være upartisk støtte. Ombudet har ingen faste oppgaver under arrangementet, men må være tilgjengelig for å bistå i konflikter og andre vanskelige situasjoner. 

Du vil være en del av vanskelige situasjoner og beslutninger og må forholde deg til sensitiv

Send søknad: 

Fyll ut dette skjemaet for å søke: https://forms.gle/S2kWGd1xsLnCm6i96

Hvis du heller vil sende over e-post så kan du sende CV, søknad og hvilke roller du er interessert i, til ronja@kandu.no.

Fristen for å søke er satt til 20. mai kl 18.00 for prosjektleder, og 5. juni kl 18.00 for fagleder og ombud. Grunnen til at det er satt opp slikt er sånn at prosjektleder kan sakte starte opp mens resten av ledergruppen blir satt. 

Categories: SISTE NYTT