KANDUs hovedprioriteringer

KANDUs hovedprioriteringer

KANDU samler over 7.000 datainteressert ungdom i en landsomfattende organisasjon. Våre medlemmer er en viktig samfunnsgruppe og står for både fremtidens IT-håp, fremtidens innovasjonsskapere og fremtidens utfordrere til det etablerte.
Vil du vite mer hva KANDU mer hva vi står for? Her kan du lese om KANDU sitt Politiske program 2019-2020!
KANDU er også en av aktørene som står bak “Møteplass Datakultur”, som kom ut med en rapport i 2020 om viktigheten av fysiske møteplasser for datainteresserte ungdom. Rapporten bygger på meningene til ungdommer og ungdomsarbeidere om hva slike møteplasser må være og hvorfor de er viktige å ha. KANDU sitt største arrangement, les mer om dem her, eller på deres egne hjemmesider.
Ønsker du å engasjere deg i datakulturpolitikken eller kjempe for rettighetene til datainteresserte ungdom? Les om hvordan du bli med her!

ARBEIDSPROGRAM 2019-2020

1. KANDU

Kapittel én definerer hvilke mål KANDU skal nå gjennom den daglige driften av organisasjonen i 2018.

1.1. KANDU sin forvaltning av lokaler og eiendeler

KANDU har mesteparten av sine materiell ressurser sentrert på Tøyen. Der finnes det kontorlokaler, tilgang på møte og konferanserom samt et lager med det meste av utstyr som behøves for å arrangere et datatreff. 

Forvaltningsstrategi

I dag har vi en forvaltningsstrategi hvor vi vektlegger tilgjengeligheten til våre ressurser — det skal koste lite energi å finne og benytte seg av utstyret og lokalene KANDU besitter. KANDU skal etterstrebe at både lokaler og utstyr er reelt tilgjengelig for våre medlemmer, arbeidsgrupper og prosjekter. Det betyr at KANDU skal prioritere tilgang fremfor pris i vurderinger rundt innkjøp, lagring og systemer. KANDU skal også støtte grasrotinitiativ til å arrangere aktivitet i KANDUs navn og vise medlemmer tillit hvis de ønsker å iverksette prosjekter. 

KANDU skal i perioden tilstrebe å bygge om lokalet sitt med det mål å ha et lokale som er lett å bruke for arbeidsgrupper og ansatte. Det skal være lysere, ha bedre utforming og være lett tilgjengelig.

Utleieordningen

Når KANDU sin utstyrspark ikke er i bruk av våre egne prosjekter eller aktiviteter kan utstyret leies ut. KANDU skal tilby sitt utstyr til markedspris såfremt leietaker ikke er en frivillig organisasjon. Basert på spørreundersøkelsen utført i 2018 skal utleieordningen evalueres og justeres i 2020.

1.2 KANDUs samfunnsoppdrag

KANDU har som den største og eldste organisasjonen i Norge som jobber med ungdom og data et særskilt ansvar for å ivareta våre medlemmers interesser og vår kulturs historie.

Pikslar

Prosjektet Pikslar ble startet i 2012 og hadde som mål å vise frem digital kunst produsert av norsk ungdom på datatreff de siste 20 årene. KANDU skal arbeide opp mot etablerte institusjoner innen kunst, kultur og historie for å finne en samarbeidspartner for å sette opp Pikslar med. KANDU skal også se etter samarbeidspartnere for å fornye og utvide innholdet i Pikslar – for eksempel ved eksponering av gode bidrag fra The Gathering og andre eventer.

Politisk påvirkning

KANDU skal arbeide aktivt med innspill til kulturmeldingen i 2020, for eksempel ved å delta i innspillsmøter og i debatter, skrive kronikker, levere høringssvar og stille spørsmål. KANDU skal også søke å skape debattarenaer, fysiske som digitale, hvor relevante politiske aktører inviteres for å diskutere KANDUs interesseområder.

1.3 KANDU som organisasjon

KANDU som organisasjon er stadig i en utviklingsfase. Det er etablert et sekretariat, som går inn i en ny fase med utskifting av personell i kommende periode. Styringsstruktur på The Gathering er endret, og styret er mer strategisk enn operasjonelt. Alle endringene gjøres for å gjøre KANDU bedre i stand til å ta tak i nye prosjekter og utfordringer.

Etablering av ny styringsstruktur

Å gjennomføre endringer i organisasjoner tar lang tid og krever aktiv oppfølging. Endringene gjort i KANDU sin styringsstruktur må følges opp. Ved starten av styrets periode skal det avholdes kurs i strategisk organisasjonsstyring. Styret skal evaluere seg selv ved halvveis inn i styreperioden. Styret skal også gå igjennom alle aktive styringsdokumenter og vurdere hvilke som behøver oppdatering, om noen kan fjernes og om det er behov for nye styringsdokumenter etter organisasjonsendringen.

Organisasjonsskolering

KANDU skal ha fokus på å få inn nye og yngre styremedlemmer og som et ledd i dette skal det gjennomføres organisasjonsskolering hvor de som ønsker å engasjere seg får muligheten til å få kunnskapen de behøver.

Rekruttering av nye medlemmer

KANDU skal jobbe for å rekruttere medlemmer også utenfor The Gathering.

Arbeidsgrupper

KANDU skal i 2020 jobbe for videreføring og oppfølging av selvgående arbeidsgrupper i organisasjonen. Arbeidsgruppene skal drives frem av frivillige, og skal være et bindeledd mellom frivillige utenom arrangementer. Arbeidsgruppene kan bistå kontoret med å gjennomføre daglig drift og vedlikehold knyttet til området arbeidsgruppen forvalter. Arbeidsgruppene skal også jobbe for å styrke intern kompetanse innen sitt fagområde, fungere som en læringsarena for tidligere og kommende frivillige, og jobbe for å styrke tilbudet KANDU leverer.

Visjon og langtidsprogram

KANDU skal i 2020 jobbe med en langsiktig visjon og langtidsprogram for organisasjonen. KANDU har i dag ingen styringsdokumenter eller struktur for langsiktige mål, og skal i løpet av 2020 utarbeide en visjon og langtidsmål tilsvarende styringsdokumentene for The Gathering. Langtidsmålene skal bindes inn i et langtidsprogram, og skal omfatte perioden 2020-2022.

Økt aktivitet og bevisstgjøring blant de frivillige

KANDU skal jobbe for å øke aktiviteten blant de frivillige / tiltrekke seg flere frivillige, for arrangementer utenfor The Gathering. Medlemsmassen skal oppfordres og utfordres til å skape / delta på nye arrangementer. KANDU skal legge til rette for at medlemmene kan få prøvd ut ideer / skape med støtte fra KANDU, være seg utstyr, lokaler eller økonomiske midler.

2. KANDUs prosjekter

KANDU skal i 2020 fortsette å arrangere The Gathering og fortsette arbeidet med nye arrangementer.

2.1 Datapartyet The Gathering

The Gathering skal videreføres som et sentralt sted for kunnskapsspredning, interessedyrking og underholdning. KANDU og TG-ledelsen skal sammen identifisere muligheter for kort- og langsiktige prosjekter som kan bedre The Gathering for crew og/eller deltakere. Ledelsen skal velges av KANDU sitt styre. KANDU ved styret er prosjekteier og bestiller av The Gathering, og ledelsen vil ha brede fullmakter.

I 2020 skal KANDU jobbe videre med implementering av den nye styringsstrukturen for The Gathering. KANDU skal evaluere de endringene som har blitt gjort i strukturen i den siste perioden. Visjon og langtidsmål for The Gathering for 2020 vil være en videreføring av tidligere treårsplan. Samtidig skal visjon og langtidsmål fornyes før 2021. Siden det skal utarbeides tilsvarende dokumenter for KANDU skal disse dokumentene for The Gathering utarbeides etter at utkast for KANDU sine dokumenter foreligger.

2.2 Nye prosjekter

KANDU har midler til å gjennomføre nye og spennende prosjekter. Prosjekter som sikter på å være gjentagende bør ha en plan for selvfinansiering på sikt. Prosjekter som involverer frivillige bør prioriteres, likeledes samarbeid med ikke-kommersielle aktører.

Nye prosjekter eller arrangementer skal helst ikke konkurrere med eksisterende frivillige arrangementer, eller legges i perioder hvor andre frivillige aktører arrangerer data-arrangementer.

2.3 Kompetanseheving

KANDU skal starte et prosjekt med kompetanseheving-tilbud på ledelsenivå. Prosjektet skal ha høyt nivå og gi reell og langvarig verdi for organsiasjonen, våre arrangement, deltakere og våre samarbeidsorganisasjoner. Deler av kostnadene dekkes inn over budsjettet Prosjekt storebror.

2.4 Prosjekt storebror

Datatreff-miljøet har over lengre tid vist tegn til utfordringer. Noen arrangement vokser seg sterkere mens andre merker problemer med å rekruttere frivillige og deltakere, noe som igjen har medført at vårt miljø har mistet noen datatreff, som igjen har gjort mangfoldet svakere.

Gjennom et samarbeid med andre ikke-kommersielle datatreff-arrangører skal man utveksle kompetanse og erfaringer, og sammen styrke datatreff-miljøet i tiden som kommer.

Mye av formålet med “Prosjekt Storebror” er også dekket av det nye særforbundet for datatreff, Norsk Digital Kultur, som vil forene datatreff-arrangører på tvers av organisasjoner. I stedet for å kun gjennomføre egne aktiviteter skal KANDU kanalisere ressurser gjennom særforbundet der det er hensiktsmessig.

KANDU skal i perioden igangsette eller bistå med flere tiltak for å jobbe med dette. Organisasjonen skal fungere som «storebroren som har flytta ut hjemmefra, har stabil inntekt og har litt mer ressurser enn sine søsken», altså en viktig samarbeidspartner for miljøet uten å ta over.

 

Eksempler på tiltak:

  • Åpne arrangørtreff
  • Tettere samarbeid med utvalgte arrangører
  • Utveksling av utstyr
  • Rabatterte utleieløsninger
  • Arrangørkonferanse
  • Studieturer til andre arrangement
  • Utarbeiding av arrangør-guide
  • Kartleggingsarbeid blant landets kommuner
  • Markedsundersøkelse for å kartlegge interessen for aktivitet og reaksjon på begrep som “dataparty”, “LAN” og lignende blant “personen i gata”

2.5 Prosjekt: Nasjonalt nettverk for innholdsskapere

Innholdsskapere som streamere, bloggere/vloggere, digitale kunstnere, indie musikk- og spillutviklere, og arrangører av store og små arrangement innen digital kultur er viktige for miljøet. Dette er også viktige relasjoner for KANDU og KANDUs arrangement. Det finnes få arenaer der disse kan samles på tvers, lære av hverandre og inngå samarbeid, uten at en organisasjon med økonomisk interesse står bak. KANDU skal gjennomføre ett eller flere treff for denne målgruppen, med mål om å bygge relasjoner mellom KANDU og dem, og dem imellom, og legge grunnlaget for samarbeid om arrangementer i disse relasjonene. KANDU skal forsøke å trekke inn partnerskap eller søke offentlig støtte for gjennomføring av treffet.

2.7 KANDU må aktivt arbeide for å engasjere medlemmer

Medlemmer representerer fleire aktive miljø, disse miljøene kan KANDU være ressurs, nettverksbygger og samarbeidspartner med. KANDU bør derfor arbeide med å kartlegge disse miljøene.

**Hentet fra Arbeidsprogrammet 2019-2020